DAFTAR Mahasiswa yang KRS nya TELAH di Setujui Dosen P.A
Fakultas PASCASARJANA
Program Studi Kenotariatan (S-2/REG)
No No MhsNama MahasiswaNama P.A
1 P2B214007 DERRY KAGANTINODr. USMAN, SH., MH.
2 P2B214025 MIRAWATIDr. ARSYAD, SH., MH
3 P2B214030 MASRURYATIDWI SURYAHARTATI, S.H., M.Kn.
4 P2B214037 NITA KARINADR. HELMI, S.H., M.H.
5 P2B215006 RIKA ARYANTIDR. HELMI, S.H., M.H.
6 P2B215008 ANDRE PUTRAProf. Dr. ELITA RAHMI, SH., MH.
7 P2B215010 KIKI RIZKITAProf. Dr. ELITA RAHMI, SH., MH.
8 P2B215013 SHOLIHINDr. USMAN, SH., MH.
9 P2B215015 BAYU NOFRIANDIProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
10 P2B215019 INDO AKOProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
11 P2B215025 MUHAMMAD RIFKI ARMIDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
12 P2B215026 IMAM SATRIA.MKDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
13 P2B215029 ELITADr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
14 P2B215030 HARLINADr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
15 P2B216002 IKA MUDAYANADr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
16 P2B216004 GUSTIZALWENIProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
17 P2B216005 ERWANDr. ARSYAD, SH., MH
18 P2B216006 UMMIL FADHLIYAH SORAYADr. ARSYAD, SH., MH
19 P2B216007 BENY KRISWARDANADr. ARSYAD, SH., MH
20 P2B216008 SATRIA SWARGHAProf. Dr. ELITA RAHMI, SH., MH.
21 P2B216009 ANITA SARIProf. Dr. ELITA RAHMI, SH., MH.
22 P2B216012 REINHART VALERYANDR. HELMI, S.H., M.H.
23 P2B216013 ALEX EDWARProf. Dr. ELITA RAHMI, SH., MH.
24 P2B216014 ADE YUNIAWANProf. Dr. ELITA RAHMI, SH., MH.
25 P2B216016 LILY WIDIYADr. USMAN, SH., MH.
26 P2B216017 ALRIZKY AKBARDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
27 P2B216018 YOSEF OKTINO AGUSDr. USMAN, SH., MH.
28 P2B216019 REFRIMADORA PRATAMADr. USMAN, SH., MH.
29 P2B216020 FARAS ARAIDr. USMAN, SH., MH.
30 P2B216021 MUHAMMAD ASEP SUDRAJATProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
31 P2B216022 WIGA ANGRAINIProf. Dr. ELITA RAHMI, SH., MH.
32 P2B216023 VENISHA ALIADr. USMAN, SH., MH.
33 P2B216027 RICKY SETIAWAN ADIWIJAYADr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
34 P2B216028 ALFIAN AZIZDr. ARSYAD, SH., MH