DAFTAR Mahasiswa BELUM ISI KRS
Fakultas PASCASARJANA
Program Studi Kenotariatan (S-2/REG)
No No MhsNama MahasiswaNama P.A
1 P2B213003 NOVITA ELNARESADR. HELMI, S.H., M.H.
2 P2B213009 SRI HANDAYANIDR. HELMI, S.H., M.H.
3 P2B213030 DEWI NOVIARNIDR. HELMI, S.H., M.H.
4 P2B213031 JHOY SABILADR. HELMI, S.H., M.H.
5 P2B214002 EDY KURNIAWANDr. USMAN, SH., MH.
6 P2B214003 ARDA SYAM YEGIDR. HELMI, S.H., M.H.
7 P2B214005 FERY KURNYAWAN FSDr. USMAN, SH., MH.
8 P2B214011 RICKY DARMA WIJAYADr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
9 P2B214015 NOVY DYAH RACHMANTIDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
10 P2B214017 HALIMAH TUSSAKDIAHDr. ARSYAD, SH., MH
11 P2B214026 M. FEBRIZALProf. Dr. ELITA RAHMI, SH., MH.
12 P2B214031 NURHIDAYATIDWI SURYAHARTATI, S.H., M.Kn.
13 P2B214038 TONI SURYA GEMILANGDR. HELMI, S.H., M.H.
14 P2B214041 ACHMAD SETYAWANDR. HELMI, S.H., M.H.
15 P2B214042 YUNISTINA HIADR. HELMI, S.H., M.H.
16 P2B214044 NIA NASTARINADR. HELMI, S.H., M.H.
17 P2B215022 ARIO SATRIA NUGRAHAProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum