DAFTAR Mahasiswa BELUM ISI KRS
Fakultas PASCASARJANA
Program Studi Ilmu Hukum (S-2/REG)
No No MhsNama MahasiswaNama P.A
1 P2B113009 ABIL KRISMANProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
2 P2B113020 M. RIDWANProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
3 P2B113023 JUANDAProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
4 P2B113032 ANDRI MUSTARIDr. SAHURI L, SH.,M.Hum.
5 P2B114010 ILHAM KURNIAWAN DARTIASProf. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
6 P2B114017 SUBOWO NURYANTOProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
7 P2B114019 OCTARINA PUTRI AYUProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
8 P2B114024 INDAH SULISTYORINIDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
9 P2B114029 TRI DEDE DARMAWANDr. SAHURI L, SH.,M.Hum.
10 P2B114039 WIRA DYATMA IRAWANDr. HARTATI, S.H., M.H.
11 P2B114041 HERIKA IBRA MACHDERIProf. Dr. ELITA RAHMI, SH., MH.
12 P2B114043 ANDI SUGANDI DARMANSYAHProf. Dr. ELITA RAHMI, SH., MH.
13 P2B114048 SATRIA BUDHI DHARMADR. HELMI, S.H., M.H.
14 P2B114052 IDIAN HUSPIDADR. HELMI, S.H., M.H.
15 P2B116061 BUDI SUDARYANTOProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.